• Փիրումյանների փ., 9, Արդարադատության Ակադեմիա
/ Քննաշրջան 2021

Քննություններ

04.04.2022 ժ.18:30 Արբիտրաժային դատավարություն Բանավոր
27.04.2022 ժ.18:45 Արբիտրի վարքագծի էթիկա Բանավոր
23.05.2022 ժ.18:30 Արբիտրաժային վճիռներ և որոշումներ կազմելու հմտություններ Գրավոր վճիռ
11.05.2022 ժ.18:30 Արբիտրաժային վճիռների ճանաչումը և կատարումը ՀՀ-ում Բանավոր
26.04.2022 ժ.19:00 Միջազգային առևտրային արբիտրաժ, UNCITRAL կանոններ և Նյու-Յորքյան կոնվենցիա Բանավոր
02.05.2022 ժ.18:30 Ապացույցներն արբիտրաժում, արբիտրաժային և քաղաքացիական դատավարության տարբերությունները, Արբիտրաժի առավելությունները Բանավոր

Ստուգարքներ

08.04.2022, ժ.18:30 Կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդի հիմնախնդիրներ Գրավոր
05.05.2022, ժ.19:00 Մտավոր սեփականության իրավունք Գրավոր
29.04.2022, ժ.18:30 Փաստարկում և ճարտասանություն Գրավոր
05.04.2022, ժ.19:00 Մեդիացիա Գրավոր
19.05.2022, ժ. 18:30 Աշխատանքային իրավունքն արբիտրաժում Գրավոր
13.05.2022, ժ. 18:30 Պայմանագրից բխող պարտավորական իրավահարաբերություններ Գրավոր
10.05.2022, ժ. 18:30 Դատական հոգեբանություն Բանավոր