• Փիրումյանների փ., 9, Արդարադատության Ակադեմիա
/ Քննաշրջան 2024

Քննություններ

2024թ. Արբիտրաժային դատավարություն Բանավոր
2024թ. Արբիտրի վարքագծի էթիկա Բանավոր
2024թ. Արբիտրաժային վճիռներ և որոշումներ կազմելու հմտություններ Գրավոր վճիռ
2024թ. Արբիտրաժային վճիռների ճանաչումը և կատարումը ՀՀ-ում Բանավոր
2024թ. Միջազգային առևտրային արբիտրաժ, UNCITRAL կանոններ և Նյու-Յորքյան կոնվենցիա Բանավոր
2024թ. Ապացույցներն արբիտրաժում, արբիտրաժային և քաղաքացիական դատավարության տարբերությունները, Արբիտրաժի առավելությունները Բանավոր

Ստուգարքներ

2024թ. Կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդի հիմնախնդիրներ Գրավոր
2024թ. Մտավոր սեփականության իրավունք Գրավոր
2024թ. Փաստարկում և ճարտասանություն Բանավոր
2024թ. Մեդիացիա / Հաշտարարություն Գրավոր
2024թ. Աշխատանքային իրավունքն արբիտրաժում Գրավոր
2024թ. Պայմանագրից բխող պարտավորական իրավահարաբերություններ Գրավոր
2024թ. Դատական հոգեբանություն Բանավոր