• Զաքյան 7-3 շենք, 3-րդ հարկ
/ Քնություններ

Քնություններ

Ամսաթիվ Քնություններ Ֆորմատ
Արբիտրաժային դատավարություն Բանավոր
Արբիտրի վարքագծի էթիկա Բանավոր
Արբիտրաժային վճիռներ և որոշումներ կազմելու հմտություններ Գրավոր վճիռ
Արբիտրաժային վճիռների ճանաչումը և կատարումը ՀՀ-ում Բանավոր
Դատական հոգեբանություն Բանավոր
Միջազգային առևտրային արբիտրաժ, UNCITRAL կանոններ և Նյու-Յորքյան կոնվենցիա Բանավոր

Ստուգարք

Ամսաթիվ Ստուգարք Ֆորմատ
Կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդի հիմնախնդիրներ Գրավոր
Մտավոր սեփականության վեճերը արբիտրաժում Գրավոր
Փաստարկում և ճարտասանություն Գրավոր
Մեդիացիա Գրավոր
Աշխատանքային իրավունքը արբիտրաժում Գրավոր