• Փիրումյանների փ., 9, Արդարադատության Ակադեմիա
/ Քննաշրջան 2021

Քննություններ

08.2022 Արբիտրաժային դատավարություն Բանավոր
08.2022 Արբիտրի վարքագծի էթիկա Բանավոր
08.2022 Արբիտրաժային վճիռներ և որոշումներ կազմելու հմտություններ Գրավոր վճիռ
08.2022 Արբիտրաժային վճիռների ճանաչումը և կատարումը ՀՀ-ում Բանավոր
08.2022 Միջազգային առևտրային արբիտրաժ, UNCITRAL կանոններ և Նյու-Յորքյան կոնվենցիա Բանավոր
08.2022 Ապացույցներն արբիտրաժում, արբիտրաժային և քաղաքացիական դատավարության տարբերությունները, Արբիտրաժի առավելությունները Բանավոր

Ստուգարքներ

08.2022 Կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդի հիմնախնդիրներ Գրավոր
08.2022 Մտավոր սեփականության իրավունք Գրավոր
08.2022 Փաստարկում և ճարտասանություն Գրավոր
08.2022 Մեդիացիա Գրավոր
08.2022 Աշխատանքային իրավունքն արբիտրաժում Գրավոր
08.2022 Պայմանագրից բխող պարտավորական իրավահարաբերություններ Գրավոր
08.2022 Դատական հոգեբանություն Բանավոր