• Զաքյան 7-3 շենք, 3-րդ հարկ
/ Ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը

Առարկաներ

1. Արբիտրաժային դատավարություն
2. Միջազգային առևտրային արբիտրաժ, UNCITRAL կանոններ և Նյու-Յորքյան կոնվենցիա
3. Արբիտրի վարքագծի էթիկա
4. Արբիտրաժային վճիռներ և որոշումներ կազմելու հմտություններ
5. Արբիտրաժային վճիռների ճանաչումը և կատարումը ՀՀ-ում, Քաղաքացիական Դատավարության Օրենսգիրք (Արբիտրաժի մասով)
6. Մեդիացիա
7. Արբիտրաժային դատավարության գործնական պարապմունքներ (դատախաղեր)
8. Դատական հոգեբանություն

9. Մտավոր սեփականության վեճերն արբիտրաժում
10. Ապացույցներն արբիտրաժում

11. Փաստարկում և ճարտասանություն
12. Կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդի հիմնախնդիրները
13. Կորպորատիվ իրավունքն արբիտրաժում
14. Աշխատանքային իրավունքն արբիտրաժում

15. Պայմանագրից ծագող պարտավորական իրավահարաբերություններ
16. Քաղաքացիական դատավարության ևԱրբիտրաժային դատավարության համեմատական զուգահեռներ, Արբիտրաժի առավելությունները

17. Հանրային խոսք