• Փիրումյանների փ., 9, Արդարադատության Ակադեմիա
/ Ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը

Առարկաներ

1. Արբիտրաժային դատավարություն
2. Միջազգային առևտրային արբիտրաժ, UNCITRAL կանոններ և Նյու-Յորքյան կոնվենցիա
3. Արբիտրի վարքագծի էթիկա
4. Արբիտրաժային վճիռներ և որոշումներ կազմելու հմտություններ
5. Արբիտրաժային վճիռների ճանաչումը և կատարումը ՀՀ-ում, Քաղաքացիական Դատավարության Օրենսգիրք (Արբիտրաժի մասով)
6. Քաղաքացիական դատավարության և Արբիտրաժային դատավարության համեմատական զուգահեռներ, Արբիտրաժի առավելությունները
7. Արբիտրաժային դատավարության գործնական պարապմունքներ (դատախաղեր)
8. Կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդի հիմնախնդիրները

9. Մտավոր սեփականության իրավունք
10. Ապացույցներն արբիտրաժում
11. Պայմանագրից ծագող պարտավորական իրավահարաբերություններ
12. Հաշտարարություն / Մեդիացիա

13. Աշխատանքային իրավունքն արբիտրաժում
14. Դատական հոգեբանություն

15. Հռետորիկա և փաստարկում