• Փիրումյանների փ., 9, Արդարադատության Ակադեմիա
/ Ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը

Առարկաներ

1. Արբիտրաժային դատավարություն
2. Միջազգային առևտրային արբիտրաժ, UNCITRAL կանոններ և Նյու-Յորքյան կոնվենցիա
3. Արբիտրի վարքագծի էթիկա
4. Արբիտրաժային վճիռներ և որոշումներ կազմելու հմտություններ
5. Արբիտրաժային վճիռների ճանաչումը և կատարումը ՀՀ-ում, Քաղաքացիական Դատավարության Օրենսգիրք (Արբիտրաժի մասով)
6. Մեդիացիա
7. Արբիտրաժային դատավարության գործնական պարապմունքներ (դատախաղեր)
8. Դատական հոգեբանություն

9. Մտավոր սեփականության իրավունք
10. Ապացույցներն արբիտրաժում

11. Փաստարկում և ճարտասանություն
12. Կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդի հիմնախնդիրները
13. Կորպորատիվ իրավունքն արբիտրաժում
14. Աշխատանքային իրավունքն արբիտրաժում

15. Պայմանագրից ծագող պարտավորական իրավահարաբերություններ
16. Քաղաքացիական դատավարության ևԱրբիտրաժային դատավարության համեմատական զուգահեռներ, Արբիտրաժի առավելությունները