• Զաքյան 7-3 շենք, 3-րդ հարկ
/ Իրավական ակտեր

Հավելված՝ Արբիտրների Բարձրագույն Դպրոցի Կառավարման Խորհրդի՝ 28.11.2018 թ. թիվ 12/1 որոշման Խորհրդի նախագահ՝ Արթուր Դավթյան

Արբիտրների Բարձրագույն Դպրոցի Ուսուցման Կազմակերպման Կարգ

I. Ընդհանուր դրույթներ
 1. “Իրավունքի Պաշտպան Միավորում” ՀԿ-ին առընթեր Արբիտրների Բարձրագույն Դպրոցի ուսուցման կազմակերպամ կարգը (այսուհետ՝ Կարգ) սահմանում է Արբիտրների Բարձրագույն Դպրոցում ուսուցման կազմակերպման, գնահատման համակարգի, ունկնդիրների հաճաոումների գրանցման կազմակերպման, պրակտիկայի ընթացքի և արդյունքների ամփոփման կազմակերպման, քննությունների անցկացմանմ ինչպես նաև ուսումնական գործընթացից բոող այլ հարցեր:
 2. Դպրոցում ուսուցումը կազմակերպվում է «Առևտրային Արբիտրաժի մասին» ՀՀ օրենքով, Դպրոցի կանոնադրությամբ, կարգով ու “Իրավունքի Պաշտպան Միավորում” Հասարակական Կազմակերպության խորհրդի (այսուհետ՝ Խորհուրդ) ընդունած այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով:
 3. Դպրոցում ուսումնառությունը կազմակերպվում է վճարովի հիմունքներով:
 4. Ունկնդիրն ուսման վարձը վճարում է Դպրոցի հետ կնքվող ուսումնառության պայմանագրում նշված ժամկետում՝ ուսումը սկսելու պահից 5 օրվա ընթացքում, եթե այլ բան սահմանված չէ ուսումնառության պայմանագրում:
II. Ընդհանուր ուսուցում
 1. Դպրոցում ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է շաբաթվա 2 (երկու) օրերի ընթացքում, ժամը 10:00-18:00 սահմաններում:
 2. Դասընթացների տևողությունը 3 (երեք) ամիս է, որին հաջորդում է պրակտիկայի փուլը: Վերջինս իրականացվում է արբիտրաժային դատարանում և տևում է 1 (մեկ) ամիս:
 3. Պրակտիկայի բարեհաջող ավարտից հետո՝ ամփոփիչ դրական արդյունքներ ապահովելու դեպքում ունկնդիրները մասնակցում են ավարտական քննությունների, որոնց տևողությունը 1 (մեկ) ամիս է:
 4. Դպրոցում ուսուցման տևողության հաշվարկն իրականցվում է ակադեմիական ժամերով: Մեկ ակադեմիական ժամը սահմանվում է 40 (քառասուն) րոպե: Որպես կանոն՝ մեկ դասաժամը 2 միավորում է 2 (երկու) ակադեմիական ժամ: Դասամիջոցների տևողությունը սահմանվում է 15 - 30 րոպե:
 5. Դպրոցում դասընթացներն անցկացվում են ուսումնական ծրագրերին (այսուհետև նաև՝ ուսումնական պլան) և առարկայական ծրագրերին համապատասխան՝ ըստ հաստատված դասացուցակի:
 6. Դասացուցակը հաստատվում է ոչ ուշ, քան ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացներն սկսելուց 3 (երեք) օր առաջ և հրապարակվում Դպրոցի պաշտոնական կայքում (www.arbitrs.am):
 7. Դասացուցակը կարող է հաստատվել ըստ ուսումնական փուլերի կամ շաբաթական միջակայքով:
 8. Դասացուցակը հաստատում և դրանցում փոփոխություններ է կատարում Տնօրենը կամ վերջինիս հանձնարարությամբ ուսումնական գործընթացը համակարգող համապատասխան աշխատակիցը:
 9. Առարկայական ծրագրերը հաստատվում են տնօրենի կողմից:
 10. Քննությունների ժամանակացույցը դասացուցակի տեսքով տրամադրվեւմ է ունկնդիրներին քննությունից առնվազն 3 (երեք) օր առաջ:
III. Հաճախումների գրանցումը
 1. Դասերին հաճախումների գրանցումը կատարվում է էլեկտրոնային հաշվառման համակարգի միջոցով: Յուրաքանչյուր ունկնդիր իր հաճախումը հաստատում է անձամբ, նույնականացման քարտի միջոցով (“առաջին գրանցումը՝ մուտք, հաջորդը՝ ելք” սկզբունքով), որի տվյալները գրանցվում են էլեկտրոնային հաճախումների համակարգում:
 2. Դասերի հաճախումների գրանցումը կարող է կատարվել պարզ թղթային եղանակով՝ էլեկտրոնային հաշվառման համակարգի չգործելու կամ անհրաժեշտ այլ դեպքերում:
 3. Անկախ հաշվառման համակարգում ունկնդրի մուտքի կամ ելքի գրանցման առկայությունից՝ տվյալ դասաժամի համար արձանագրվում է ունկնդրի բացակայություն, եթե հոստատվում է, որ ունկնդիրը ներկա չի գտնվել տվյալ դասաժամին:
 4. Բացակայությունը հարգելի համարվելու համար ունկնդիրը պարտավոր է ներկայացնել դիմում, որում պետք է ներկայացվեն համապատասխան հիմնավորումներ և կցվեն համապատասխան փաստաթղթեր:
IV. Պրակտիկայի անցկացում
 1. Եռամսյա դասընթացների ավարտից հետո ունկնդիրներն իրականցնում են պրակտիկա՝ արբիտրաժային դատարաններում: Պրակտիկայի նպատանկերը, թեման, կարգը և վայրը որոշվում են Տնօրենի կողմից և իրականացվում համապատասխան դասախոսի ղեկավարությամբ:
 2. Պրակտիկան ավարտելուց հետո այն ղեկավարող դասախոսը Տնօրենին է ներկայացնում ունկնդիրների ամփոփիչ արդյունքները, որոնց դրական լինելու դեպքում ունկնդիրները հնարավորություն են ստանում հանձնել ավարտական քննություններ:
V. Քննությունների անցկացման եվ գնահատման կարգ
 1. Պրակտիկայի ամփոփիչ դրական արդյունքներ ունենալու դեպքում ունկնդիրները ստանում են քննություններ հանձնելու հնարավորություն:
 2. Քննությունների պարունակությունը հիմնված է անցած առարկաների նյութի վրա, իսկ ավարտական քննության ժամանակ ունկնդիրները պետք է վճիռ գրեն ՝ըստ տրված իրավիճակի՝ գործի դնելով դասերի և արբիտրաժային դատարանում իրականացրած պրակտիկայի ժամանակ ձեռք բերած գիտելիքներն ու հմտությունները:
 3. Ակադեմիական արդարություն ապահովելու նպատակով քննության ժամանակ ունկնդրին չի թույլատրվում՝
  • օգտագործել նորմատիվ իրավական ակտեր, օրենքների մեկնաբանություններ, նախապես կազմված գրառումներ կամ այլ նյութեր, այդ թվում՝ նման տեղեկություններ պարունակող կամ տրամադրող աուդիո և այլ տեխնիկական միջոցներ ու սարքավորումներ, օգտվել համացանցից, հեռախոսից,
  • քննասենյակում այլ ունկնդիրների հետ խոսել կամ որևէ կերպ հաղորդակցվել կամ խոչընդոտել քննության բնականոն ընթացքին:
 4. Կարգի 23-րդ կետը պահանջները խախտած ունկնդիրը հեռացվում է քննասենյակից և համարվում է առաջադրանքը չկատարած: Հեռացման վերաբերյալ կազմվում է համապատասխան արձանագրություն, որի մասին զեկուցվում է Տնօրենին, և տվյալ քննությունը համարվում է ձախողված:
 5. Գնահատումն իրականացվում է միավորային համակարգով կամ ստուգարքային եղանակով: Գնահատման չափանիշները սահմանվում են առաջադրանքով:
 6. Միավորային համակարգով գնահատման գործընթացում դասախոսն առաջնորդվում է հետևյալ սանդղակով ՝
  Միավոր Արդյունք
  18 – 20 Գերազանց
  15 – 17 Լավ
  12 – 14 Բավարար
  0 – 11 Անբավարար
 7. Ստուգարքային եղանակով գնահատման դեպքում արձանագրվում է դրական՝ “ստուգված”, կամ բացասական՝ “չստուգված”, արդյունքը:
 8. Քննությանը չներկայանալը, առաջադրանքը չկատարելը, ինչպես նաև սահմանված ժամկետում առաջադրանքը չավարտելը ունկնդրի համար հավասարեցվում է “անբավարար” (0 միավոր կամ “չստուգված”) արդյունքին:
 9. Անբավարար արդյունքի դեպքում քննության վերահանձնում յուրաքանչյուր առարկայի համար թույլատրվում է մեկ անգամ: Եթե ունկնդիրը քննությանը (վերահանձնմանը) չի ներկայացել հարգելի պատճառով, ապա բացառիկ դեպքերում Տնօրենի հրամանով կարող է տրամադրվել ևս մեկ վերահանձնման հնարավորություն:
 10. 30. Քննաշրջանի վերահանձնումը կազմակերպվում է քննաշրջանի ավարտից 2 – 3 (երկուսից երեք) շաբաթվա ընթացքում:
V. Քննությունների արդյունքների արձանագրումն ու հրապարակումը
 1. Քննությունների արդյունքներն ամրագրվում են քննական տեղեկագրերում, որոնք հաստատում է Տնօրենը կամ վերջինիս հասնձնարարությամբ ուսումնական գործընթացը համակարգող համապատասխան աշխատակիցը: քննաշրջանի ավարտից հետո ողջամիտ ժամկետում հրապարակվում են դրա արդյունքները՝
  • Դպրոցի կայքէջում (www.arbitrs.am)
  • Դպրոցի ցուցատախտակին՝ թղթային տարբերակով կամ
  • անհատական էլեկտրոնային նամակով:
V. Քննության արդյունքների բողոքարկումը
 1. Քննության արդյունքների հետ համաձայն չլինելու դեպքում ունկնդիրն իրավունք ունի քննածրջանի արդյունքները հրապարակելուց հետո 3 (երեք) օրվա ընթացքում բողոքարկել դրանք Տնօրենին:
 2. Քննության արդյունքի բողոքարկման դեպքում Տնօրենի հրամանով կարող է կազմվել քննական հանձնաժողով:
 3. Այն դեպքերում, երբ քննության արդյունքների հետ կապված վիճարկվող հարցերը տեխնիկական բնույթի են՝ չեն հակասում դասախոսի և ունկնդրի դիրքորոշմանը, լուծման համար չեն պահանջում մասնագիտական քննարկում, դրանք կարող են լուծվել Տնօրենի կողմից՝ միանձնյա:
VI. Ուսուցման ավարտը
 1. Ուսուցման և քննական արդյունքներն ամփոփելուց հետո, Տնօրենի հրամանով տասն օրվա ընթացքում ԴՊրոցը դրական արդյունքով ավարտած ունկնդրին տրամադրում է հավաստագիր, իսկ ոչ բավարար արդյունքով ավարտած ունկնդրին՝ տեղեկանք:
 2. Ունկնդրին հեռացման հարցը Տնօրենի կողմից նեռրկայացվում է Խորհրդի քննարկմանը հետևյալ դեպքերում՝
  • ուսումնառության ընթացքում 20%-ից ավելի՝ անհիմն բացակայությունների արձանագրության դեպքում, եթե չկա դրանք հիմնավորող փաստաթուղթ (որը պետք է լինի պարտադիր պաշտոնական՝ կնքված և ստորագրված)։ 20%-ը համապատասխանում է 16 դասաժամի՝ անկախ վերջինիս տևողությանը,
  • արբիտրաժային դատարանում իրականացված պրակտիկան անբավարար արդյունքով ամփոփելու դեպքում,
  • ուսւմնական գործընթացը խանգարելու, Դպրոցի անձնակազմի, դասախոսական կազմի կամ այլ ունկնդիրների հանդեպ անհարգալից վերաբերմունք և/կամ ոչ պատշաճ պահվածք ցուցաբերելու դեպքում,
  • քննություններից առանց հիմնավորման բացակայելու դեպքում:
VII. Եզրափակիչ դրույթներ
 1. Կարգն ուժի մեջ է Խորհրդի կողմից հաստատվելու օրվան հաջորդող օրվանից և գործում է անժամկետ:
 2. Կարգում փոփոխություններ կամ լրացումներ կարող են կատարվել միայն Խորհրդի որոշմամբ:
 3. Կարգով չնախատեսված և Դպրոցի այլ մարմիններին չվերապահված ուսումնական գործընթացի հետ կապված հարցերը լուծվում են Տնօրենի կողմից: